The Glory Album Breakdown With Christon Gray: Follow You