Lawson Meet OneRepublic's Ryan Tedder (VEVO LIFT UK)