Do The Evolution (Monkeywrench Radio - Seattle, WA 1/31/1998)