@Vevo_UK Lyric Lines: Ep. 7 – Lady Gaga #VevoLyricLines