arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

EULA

Laatst bijgewerkt: October 5, 2016

VEVO APPLICATIE
EINDGEBRUIKERLICENTIE-OVEREENKOMST

1. INLEIDING
2. LICENTIEVERLENING.
3. BEPERKINGEN
4. SERVICES; SERVICES EN CONTENT VAN PLATFORMEN VAN DERDEN
5. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS
6. BEËINDIGING
7. EIGENDOMSRECHTEN.
8. GEEN GARANTIE
9. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
10. VRIJWARING
11. EXPORTBEPERKINGEN
12. COMMERCIËLE ZAKEN
13. KOSTEN DRAADLOZE TOEGANG
14. GEEN GARANTIE VAN VOORTGEZET GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID
15. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST
16. TOEPASSELIJK RECHT EN INTERPRETATIE
17. APPLE PLATFORMEN
18. SAMSUNG PLATFORMEN
19. CONTACT

1. INLEIDING.

DEZE EINDGEBRUIKERLICENTIE-OVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN VEVO LLC (“VEVO”) WAARIN DE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN DIE GELDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE “VEVO APPLICATIE” (DE “VEVO APP”). LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DOOR HET DOWNLOADEN INSTALLEREN EN/OF GEBRUIKEN VAN DE VEVO APP GEEFT U AAN ERMEE AKKOORD TE GAAN DAT U GEBONDEN BENT EN ZAL VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST. KOOP (INDIEN VAN TOEPASSING), DOWNLOAD, INSTALLEER EN/OF GEBRUIK DE VEVO APP NIET, INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET.

Vevo kan toegang bieden tot content, informatie, Services, reclame, websites, platformen en andere materialen van Vevo, haar gelieerden en andere derden via de Vevo App (collectief en individueel, “Services”). Als voorwaarde voor uw download, installatie en/of gebruik van de Vevo App en/of Services komt u overeen gebonden te zijn en te allen tijde te voldoen aan (a) de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (“Gebruiksvoorwaarden”) en het Privacybeleid (“Privacybeleid”) van Vevo, die alle middels verwijzing hierin zijn opgenomen, (b) alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en (c) alle andere toepasselijke bepalingen, voorwaarden en vereisten bekendgemaakt door platformen en services die eigendom zijn van derden en/of door hen geëxploiteerd worden (bv. storefronts voor applicaties, online en mobiele netwerken, providers, platformen, Apparaat (zoals deze term is gedefinieerd in Artikel 2 hieronder) fabrikanten, dienstverleners en andere exploitanten, etc.) (elk een “Platform van een Derde” en gezamenlijk “Platformen van Derden”). U stemt ermee in dat het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en dat al deze wijzigingen van kracht zijn zodra ze zijn gepost. U dient ook de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de meest actuele voorwaarden die voor u gelden.

Indien u de Vevo App downloadt, installeert of u anderszins toegang verschaft tot de Vevo App via een Platform van een Derde dat eigendom is van en/of wordt geëxploiteerd door Apple, Inc. of een van haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Apple”)(bv. Apple App Store, etc.), dan zijn de Aanvullende Voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 17 hieronder van toepassing op u en uw gebruik van de Vevo App. Indien u de Vevo App downloadt, installeert of u anderszins toegang verschaft tot de Vevo App via een Platform van een Derde dat eigendom is van en/of wordt geëxploiteerd door Samsung Electronics Co., Ltd (“Samsung”) (e.g., Galaxy Apps, SmartHub, etc.), dan gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst mogelijk niet voor u en kan uw gebruik van de Vevo App in plaats daarvan onderworpen zijn aan de toepasselijke Samsung eindgebruikerlicentie-overeenkomst zoals nader uiteengezet in Artikel 18 hieronder.

2. LICENTIE-VERLENING. Vevo verleent u hierbij onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een beperkte, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-cedeerbare en herroepbare licentie voor het installeren en gebruiken van de Vevo App, echter uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik in het land waar u de Vevo App hebt gedownload of geïnstalleerd, en op voorwaarde dat u de Vevo App hebt gedownload of geïnstalleerd in een van de volgende landen (het land waar u de Vevo App hebt gedownload en geïnstalleerd, het “Gebied”): de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Brazilië, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Duitsland, Nederland of een ander land waar Vevo de Vevo App beschikbaar stelt voor eindgebruikers, uitsluitend op een toepasselijk apparaat, zoals gespecificeerd door Vevo op het moment van downloaden, waarvan u de eigenaar bent of dat u in beheer heeft (“Apparaat”). Voor alle duidelijkheid, de Vevo App wordt aan u in licentie gegeven, niet aan u verkocht, door Vevo op grond van en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle toepasselijke voorwaarden zoals vastgesteld door een Platform van een Derde. De Vevo App en/of Services kunnen afhankelijk zijn van en/of samenwerken met een dergelijk Platform van een Derde en kunnen vereisen dat u een geregistreerd lid van dergelijke Platformen van Derden bent en bepaalde accountgegevens en andere informatie verstrekt om toegang te krijgen tot de Vevo App en/of Services en om ze te gebruiken. Vevo, haar gelieerden en licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u hierin zijn verleend. U erkent en komt overeen dat dit een Overeenkomst tussen u en Vevo is, en dat enig toepasselijk Platform van een Derde en haar dochterondernemingen geen partijen bij deze Overeenkomst zijn en niet verantwoordelijk zijn voor de Vevo App en/of Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van onderhoud en steun in verband daarmee.

3. BEPERKINGEN. U mag de Vevo App niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven. U mag de Vevo App niet kopiëren, decompileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode ervan af te leiden, aanpassen, of afgeleide werken van de Vevo App maken, of met betrekking tot updates en upgrades ervan, of van een deel ervan. Elke poging om dit te doen is een schending van de rechten van Vevo, haar gelieerden en/of licentiegevers, indien van toepassing. Indien u deze beperking schendt, kunt u worden onderworpen aan vervolging en schadevergoeding. De voorwaarden van deze Overeenkomst strekken zich uit tot upgrades en/of updates die door of namens Vevo naar eigen goeddunken, kunnen worden verstrekt en die de oorspronkelijke Vevo App vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade of update vergezeld gaat van of verwijst naar een afzonderlijke licentie in welk geval de voorwaarden van die licentieovereenkomst van toepassing zullen zijn.

4. SERVICES; SERVICES EN CONTENT VAN PLATFORMEN VAN DERDEN.

A. U begrijpt dat u door gebruik te maken van de Services kunt worden geconfronteerd met content die als beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden opgevat, van welke content wel of niet kan worden vastgesteld dat expliciete taal wordt gebruikt en dat een zoekopdracht of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onbedoeld links of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kan genereren. U komt overeen dat uw gebruik van de Services voor uw eigen risico is en dat de Vevo Partijen (zoals deze term is gedefinieerd in Artikel 8 hieronder) niet aansprakelijk zijn tegenover u voor enige content waarvan vastgesteld wordt dat deze beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is.

B. De Vevo Partijen (zoals deze term is gedefinieerd in Artikel 8 hieronder) controleren of onderschrijven niet, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verschijnen, de beschikbaarheid of uw gebruik van (i) URL’s of hyperlinks die op enige plek in verband met de Services zijn opgenomen, al dan niet middels verwijzing, of enige andere vorm van een link of re-direction van uw verbinding naar, met of via de Services, of (ii) websites, content, data, informatie, applicaties, platformen, goederen, services of materialen van derden, met inbegrip van Platformen van Derden (gezamenlijk “Services van Derden”) en/of zakelijke praktijken van een derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun privacybeleid), ongeacht of de logo’s, merken, namen en/of sponsoring of een andere identificatie van de Services of van Vevo Partijen op de Services van Derden staan of op andere wijze worden weergegeven in verband met de Services van Derden. Door gebruik te maken van de Services erkent u voorts en komt u overeen dat de Vevo Partijen niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of evalueren van de content, de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, de naleving van het auteursrecht, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Services van Derden. Indien Services van Derden waarmee u interacteert persoonsgegevens van u verkrijgen of verzamelen, zullen we in geen geval enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben of op ons nemen in verband met enig gebruik of enige verzameling of openbaarmaking ervan door of in verband met deze Services van Derden. Daarom raden we u aan op te letten wanneer u de Services verlaat en de voorwaarden en het privacybeleid van elke Service van Derden die u gebruikt te lezen. U erkent dat Services van Derden waartoe toegang kan worden gezocht vanuit, die weergegeven worden op, of gekoppeld kunnen worden aan de Vevo App en/of Services niet beschikbaar zijn in alle talen of in alle landen.

5. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS. Alle gegevens en informatie verzameld, gebruikt en/of openbaar gemaakt door Vevo en haar gelieerden in verband met uw gebruik van de Vevo App en de Services, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot, technische informatie over uw Apparaat, systeem, applicatie software, randapparatuur en het gebruik ervan, worden beheerst door en zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

6. BEËINDIGING. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze door u of Vevo wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan. U kunt deze Overeenkomst uitsluitend beëindigen door de Vevo App van uw Apparaat te verwijderen, hetgeen u op elk gewenst moment kunt doen. De aan u verleende licentie hierin en al uw rechten uit hoofde daarvan worden automatisch beëindigd zonder kennisgeving van Vevo indien u niet voldoet aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zult u al het gebruik van de Vevo App staken en alle gehele of gedeeltelijke kopieën ervan vernietigen.

7. EIGENDOMSRECHTEN. Vevo, haar gelieerden en/of hun respectieve licentiegevers houden alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Vevo App en de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle intellectuele en eigendomsrechten die daarbij komen, en, met uitzondering van de beperkte licentie aan u verleend hierin, zal niets in deze Overeenkomst zodanig worden geïnterpreteerd dat het eigendom van Vevo, haar gelieerden en/of hun respectieve licentiegevers, of de eigendomsrechten daarop, of enige andere informatie, processen, methodologie, producten, goederen, services of materialen van Vevo, haar gelieerden en/of hun licentiegevers, tastbaar of ontastbaar, in enige vorm en in enig medium, beperkt, overdraagt, transporteert, bezwaart, verandert, aantast of anderszins een negatieve invloed daarop heeft.

8. GEEN GARANTIE. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN KOMT OVEREEN DAT HET GEBRUIK VAN DE VEVO APP VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR WAT BETREFT VOLDOENDE KWALITEIT, FUNCTIONEREN, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIE VAN DE VEVO APP VOOR U IS. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN DE VEVO APP EN SERVICES VERSTREKT ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, MET ALLE BUGS EN​FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN VEVO, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDEN EN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, EXPLOITANTEN, PARTNERS, DIENSTVERLENERS, ADVERTEERDERS, PLATFORMEN VAN DERDEN EN ANDERE GELIEERDEN, EN VAN ELK VAN DE BOVENGENOEMDE PARTIJEN ALLE RESPECTIEVE GELIEERDEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN (GEZAMENLIJK DE “VEVO PARTIJEN”) DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEVO APP EN DE SERVICES, HETZIJ UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL , NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENOT, EIGENDOMSRECHT, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. GEEN VAN DE VEVO PARTIJEN GARANDEERT DAT DE FUNCTIES OF SERVICES OPGENOMEN IN, BENADERD VANUIT, UITGEVOERD DOOR, GETOOND OP, GEKOPPELD AAN/VANUIT, OF VERSTREKT DOOR DE VEVO APP EN/OF SERVICES ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT DE WERKING VAN DE VEVO APP EN/OF SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT FOUTEN IN DE VEVO APP EN/OF SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR VEVO, HAAR GELIEERDEN OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGERS ZAL EEN GARANTIE CREËREN. INDIEN DE VEVO APP EN/OF SERVICES GEBREKEN VERTONEN, KOMEN ALLE KOSTEN VAN AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN NIET TOE DAT STILZWIJGENDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT WORDEN UITGESLOTEN, EN DUS IS HET MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF ENIGE DAARVAN NIET VOOR U GELDEN.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DE VEVO PARTIJEN ZULLEN VOOR ZOVER DIT NIET WETTELIJK VERBODEN IS, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ DIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN DATA, BEDRIJFSONDERBREKING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST EN/OF UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN OF TOEGANG KRIJGEN TOT DE VEVO APP EN/OF DE SERVICES, ONGEACHT DE OORZAAK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ONGEACHT OF DE VEVO PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN IN EEN RELEVANTE JURISDICTIE DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN NIET ZIJN TOEGESTAAN, DAN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEVO PARTIJEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN BEPERKT EN UITGESLOTEN ZIJN.

10. VRIJWARING. U komt overeen de Vevo Partijen te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, acties, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten), die voortvloeien uit of verband houden met (a) enige inbreuk of schending van deze Overeenkomst, (b) de inbreuk op of een wederrechtelijke toe-eigening of een schending van de rechten van een andere partij, (c) de schending of niet-naleving van toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften, en (d) elk gebruik, elke wijziging en elke export van de Vevo App (of een onderdeel daarvan) in strijd met deze Overeenkomst. Vevo behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen met betrekking tot alle vorderingen of acties en alle onderhandelingen voor de schikking ervan, en u gaat u ermee akkoord om op ons verzoek volledig met ons mee te werken. Voor zover Vevo op grond van toepasselijke wetgeving verplicht is voor schadeloosstelling te zorgen voor een vordering van derden dat de Vevo App, of uw gebruik of bezit van de Vevo App, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van deze derde, zal uitsluitend Vevo zelf, en niet een Platform van Derden, verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, verweer, de schikking en kwijting van al deze vorderingen wegens inbreuk.

11. EXPORTBEPERKINGEN. Het is u niet toegestaan de Vevo App te gebruiken of anderszins te exporteren of opnieuw te exporteren behoudens zoals toegestaan naar het recht van de Verenigde Staten en het recht van de jurisdictie waarin de Vevo App werd verkregen. In het bijzonder geldt, echter zonder beperking, dat de Vevo App niet mag worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen die onder een Amerikaans embargo vallen of (b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of de Denied Person’s List of Entity List van de US Department of Commerce. Door het gebruik van de Vevo App, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat. U komt tevens overeen dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die naar het recht van de Verenigde Staten verboden zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van raketten of nucleaire, chemische of biologische wapens.

12. COMMERCIËLE ZAKEN. De Vevo App en de bijbehorende documentatie zijn “Commerciële Zaken”, zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation”, zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 oF 48 C.F.R. §227.7202, indien van toepassing. In overeenstemming met 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, zoals van toepassing, worden de Commerciële Computer Software en Commerciële Computer Software Documentatie (a) uitsluitend als Commerciële Zaken en (b) met uitsluitend die rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden hierin, in licentie gegeven aan eindgebruikers van de Amerikaanse overheid. Ongepubliceerde-rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten.

13. KOSTEN DRAADLOZE TOEGANG. De Vevo App en andere Services kunnen toegang tot data vereisen en de leverancier van toegang tot data (bv. de netbeheerder, mobiele provider, etc.) voor uw Apparaat kan aan u een vergoeding voor gegevenstoegang en andere vergoedingen in rekening brengen in verband met uw gebruik van de Vevo App en andere Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vergoedingen en kosten van mobiele provider messaging en andere communicatie, berichten en data, indien van toepassing. Vevo zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor deze vergoedingen of kosten van gegevenstoegang in verband met uw gebruik van de Vevo App of andere Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegangsvergoedingen, draadloos internet, e-mail, sms of andere vergoedingen of kosten verschuldigd of gemaakt door u (of een persoon die toegang heeft tot uw Apparaat, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over de gebruikersaccount of andere soortgelijke informatie). Voorts kunnen het gebruik of de beschikbaarheid van de Vevo App en andere Services verboden of beperkt worden door uw mobiele provider en/of leverancier van gegevenstoegang of de Vevo App en andere Services werken mogelijk niet met alle mobiele providers, netwerken, platforms, services of apparaten.

14. GEEN GARANTIE VAN VOORTGEZET GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID. Vevo en haar gelieerden behouden zich het recht voor om de Vevo App en/of enige Services te wijzigen, te updaten, aan te vullen, te beperken, te staken, te verwijderen of de toegang ertoe uit te schakelen zonder kennisgeving aan u, en noch Vevo en haar gelieerden, noch enige van hun respectievelijke licentiegevers zullen tegenover u of een derde aansprakelijk zijn wanneer zij deze rechten uitoefenen. Vevo kan van tijd tot tijd updates of upgrades voor de Vevo App beschikbaar stellen via een download van software of op andere manieren. Een dergelijke download kan automatisch plaatsvinden zonder de noodzaak van een handeling van uw kant, of het kan vereisen dat u een update of upgrade handmatig downloadt via dezelfde bron van waaruit de Vevo App oorspronkelijk is gedownload. Bepaalde functies van de Vevo App kunnen worden gewijzigd of stopgezet als gevolg van een dergelijke update of upgrade, of zijn mogelijk niet beschikbaar indien u niet alle door Vevo beschikbaar gestelde updates en upgrades hebt gedownload.

15. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST Vevo kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment wijzigen. Vevo zal kennisgevingen van materiële wijzigingen blijven posten of weergeven op of binnen de Vevo App, Services en/of u op de hoogte brengen via andere elektronische middelen. De vorm van een dergelijke kennisgeving is naar keuze van Vevo. Zodra Vevo deze wijzigingen post of ze beschikbaar maakt op of binnen de Vevo App of de Services, worden deze wijzigingen met onmiddellijke ingang van kracht en indien u de Vevo App en/of Services gebruikt nadat ze van kracht zijn geworden, zal dit inhouden dat u ermee akkoord bent gegaan gebonden te zijn aan de wijzigingen en dat u eraan zult voldoen.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN INTERPRETATIE. Voor zover niet wettelijk verboden, komt u overeen (a) dat deze Overeenkomst en alle geschillen, vorderingen, acties, rechtszaken of andere procedures die uit hoofde hiervan ontstaan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het materiële recht van de staat New York dat van toepassing is op integrale contracten en dat deze zullen worden behandeld in de staat New York, (b) om u onherroepelijk te onderwerpen aan de enige en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de staat New York en de federale rechtbank van het Southern District van New York, gelegen in de Plaats, Gemeente en Staat New York, en (c) om onherroepelijk in te stemmen met de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken en afstand te doen van enig recht om te pleiten, vorderen of beweren dat New York niet de juiste jurisdictie heeft. Het is u niet toegestaan om uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vevo en elke poging van u om dat wel te doen zal nietig zijn. Elke bepaling van deze Overeenkomst die overeenkomstig de aard ervan de beëindiging van deze Overeenkomst moet overleven om de bedoeling ervan te effectueren, zal de beëindiging overleven. Geen verzuim of vertraging van Vevo, haar gelieerden of licentiegevers om enig recht uit te oefenen of enige verplichting af te dwingen doet afbreuk aan of zal worden opgevat als een verklaring van afstand of een doorlopende afstand ervan of van enig ander recht of enige andere bevoegdheid. Indien een der bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onaangetast en volledig van kracht.

17. APPLE PLATFORMEN. Indien u de Vevo App downloadt, installeert of u anderszins toegang verschaft tot de Vevo App via een Platform van een Derde dat eigendom is van en/of wordt geëxploiteerd door Apple (bijvoorbeeld Apple App Store, etc.), dan komt u overeen dat Apple een derde-begunstigde van deze Overeenkomst is en het recht zal hebben (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst tegenover u af te dwingen als een derde-begunstigde hiervan. In het geval dat de Vevo App niet voldoet aan alle van toepassing zijnde garanties, kunt u Apple op de hoogte brengen en Apple zal de aankoopprijs (indien van toepassing) voor de Vevo App terugbetalen. Apple zal, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan naar toepasselijk recht, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Vevo App hebben, en wat betreft de verhouding tussen Apple en Vevo geldt dat alle andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan een verzuim om te voldoen aan enige garantie uitsluitend de verantwoordelijkheid van Vevo is.

18. SAMSUNG PLATFORMEN Indien u de Vevo App downloadt, installeert of u anderszins toegang verschaft tot de Vevo App via een Platform van een Derde dat eigendom is van en/of wordt geëxploiteerd door Samsung (bv. Galaxy Apps, SmartHub, etc.) in de volgende landen, dan zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst, onverminderd enige andersluidende bepaling hierin, niet van toepassing op u, en uw licentie voor en het gebruik van de Vevo App in deze landen zullen in plaats daarvan worden beheerst door de toepasselijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Samsung die voor u beschikbaar is gesteld op het moment van, en/of in verband met, uw download of installatie van of toegang tot de Vevo App in deze landen: de Verenigde Staten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Polen.

19. CONTACT. Alle vragen, klachten of vorderingen met betrekking tot de Vevo App en/of de Services dienen te worden gericht aan Vevo (en niet enig toepasselijk Platform van een Derde) op het adres:

Vevo LLC
4 Times Square, 25th Floor
New York, New York 10036
(646)780-7474
feedback@vevo.com


Copyright © 2016 Vevo LLC