arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

EULA

Ostania aktualizacja: October 5, 2016

APLIKACJA VEVO
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

1. WSTĘP
2. UDZIELENIE LICENCJI
3. OGRANICZENIA
4. USŁUGI; PLATFORMY STRON TRZECICH, USŁUGI ORAZ TREŚĆ
5. ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH
6. ROZWIĄZANIE
7. PRAWA WŁASNOŚCI
8. BRAK GWARANCJI
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10. ODSZKODOWANIE
11. OGRANICZENIA EKSPORTU
12. PRODUKTY KOMERCYJNE
13. OPŁATY ZWIĄZANE Z BEZPRZEWODOWYM DOSTĘPEM
14. BRAK GWARANCJI CIĄGŁOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPNOŚCI
15. ZMIANY DO UMOWY
16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I INTERPRETACJA
17. PLATFORMY APPLE
18. PLATFORMY SAMSUNG
19. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1. WSTĘP.

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) JEST UMOWĄ W ROZUMIENIU PRAWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A VEVO LLC („VEVO”) ZAWIERAJĄCĄ WARUNKI, KTÓRE REGULUJĄ KORZYSTANIE Z „APLIKACJI VEVO” („APLIKACJA VEVO”). PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ. POBIERAJĄC, INSTALUJĄC I/LUB KORZYSTAJĄC Z APLILKACJI VEVO, UŻYTKOWNIK WSKAZUJE, ŻE WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ I PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE KUPUJ (JEŚLI DOTYCZY), POBIERAJ, INSTALUJ I/LUB KORZYSTAJ Z APLIKACJI VEVO.

Vevo, może umożliwić dostęp do treści, informacji, usług, reklam, stron internetowych, platform oraz innych materiałów swoich, podmiotów powiązanych oraz innych stron trzecich poprzez Aplkację Vevo (dalej łącznie i indywidualnie „Usługi”). Jako warunek pobierania, instalacji i/lub korzystania z Aplikacji Vevo i/lub Usług, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się przez cały czas do (a) Umowy dotyczącej Warunków Korzystania Vevo („Warunki Korzystania”) i Polityki Prywatności („Polityka Prywatności”), które zostają inkorporowane do niniejszej umowy przez odniesienie, (b) wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji oraz (c) wszelkich innych mających zastosowanie warunków wymaganych przez platformy i usługi posiadane lub prowadzone przez strony trzecie (np. sieci internetowe i komórkowe, nośniki, platformy, producentów Urządzeń (termin jest zdefiniowany w Sekcji 2 poniżej), usługodawców i inne podmioty, itp.) (indywidualnie „Platforma Stron Trzecich” i łącznie „Platformy Stron Trzecich”). Zgadzasz się, że Polityka Prywatności oraz Warunki Korzystania mogą być aktualizowane od czasu do czasu, a wszelkie takie zmiany stają się wiążące w momencie opublikowania. Powinieneś również regularnie odwiedzać stronę zawierającą Politykę Prywatności oraz Warunki Korzystania aby zapoznać się z ich najbardziej aktualną wersją.

Jeśli pobierzesz, zainstalujesz lub w inny sposób uzyskasz dostęp do Aplikacji Vevo poprzez Platformę Stron Trzecich będącą własnością i/lub obsługiwaną przez Apple Inc. lub którąkolwiek z jej spółek zależnych (łącznie „Apple”) (na przykład Apple App Store, itp.), wtedy mają zastosowanie warunki określone w Sekcji 17 poniżej. Jeśli pobierzesz, zainstalujesz lub w inny sposób uzyskasz dostęp do Aplikacji Vevo poprzez Platformę Stron Trzecich będącą własnością i/lub obsługiwaną przez Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung”) (np. Aplikacje Galaxy, SmartHub, itp.), warunki niniejszej Umowy dotyczące korzystania z Aplikacji Vevo mogą nie mieć zastosowania, natomiast obowiązywać może umowa licencyjna użytkownika końcowego Samsung, jak opisano w Sekcji 18 poniżej.

2.​ UDZIELENIE LICENCJI. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Vevo udziela użytkownikowi ograniczonej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, z brakiem prawa do cesjonowania i odwołalnej licencji na zainstalowanie i używanie Aplikacji Vevo wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku w kraju, w którym Aplikacja Vevo została pobrana i zainstalowana, pod warunkiem, że Aplikacja Vevo została pobrana lub zainstalowana w jednym z następujących krajów (kraj, w którym pobierałeś lub zainstalowałeś Aplikacje Vevo, „Terytorium”): USA, Kanada, Brazylia, Meksyk, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Republika Irlandii, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Niemcy, Holandia lub jakikolwiek inny kraj, w którym Vevo udostępnia Aplikację Vevo dla użytkowników końcowych, wyłącznie na urządzenia, określone przez Vevo w momencie pobrania, których użytkownik jest właścicielem lub które kontroluje („Urządzenie”). Dla uniknięcia wątpliwości, Vevo udziela licencji na Aplikacje Vevo, a nie sprzedaje, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz wszelkimi obowiązującymi warunkami przedstawionymi na jakiejkolwiek Platformie Stron Trzecich. Aplikacja Vevo i/lub Usługi mogą być zależne od i/lub współpracować z Platformami Stron Trzecich i mogą wymagać zarejestrowanego członkostwa w takich Platformach Stron Trzecich oraz podania określonych danych dotyczących konta użytkownika lub udostepnienia innych informacji w celu uzyskania dostępu do i korzystania z Aplikacji Vevo i/lub Usług. Vevo, podmioty z nią powiązane i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. Użytkownik akceptuje, że niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy nim a Vevo, a wszelkie inne odpowiednie Platformy Stron Trzecich oraz ich spółki zależne nie są stronami niniejszej Umowy i nie są odpowiedzialne za Aplikacje Vevo i/lub Usługi, w tym, bez ograniczeń, za zapewnienie ich obsługi.

3.​ OGRANICZENIA. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani udzielać sublicencji na Aplikacje Vevo. Użytkownik nie może kopiować, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, deasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować lub tworzyć utworów zależnych odnośnie Aplikacji Vevo, ani dokonywać jakichkolwiek jej uaktualnień, lub jakiejkolwiek jej części. Jakakolwiek próba takiego działania stanowi naruszenie praw Vevo lub odpowiednio jej spółek zależnych i/lub licencjodawców. W przypadku naruszenia niniejszych ograniczeń, użytkownik może stać się adresatem postępowania prawnego i roszczeń odszkodowawczych. Warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie również do wszelkich ulepszeń i/lub aktualizacji, które mogą być świadczone przez lub w imieniu Vevo, według własnego uznania, które zastępują i/lub uzupełniają oryginalną Aplikację Vevo, chyba że takiej aktualizacji lub zmianie towarzyszy lub odnosi się do niej oddzielna umowa licencyjna, w którym to przypadku warunki takiej umowy licencyjnej będą miały zastosowanie.

4.​ SŁUGI; PLATFORMY STRON TRZECICH, USŁUGI ORAZ TREŚĆ
​A.​Użytkownik rozumie, że korzystając z Usług, może napotkać treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, których treść może zawierać wyrażenia niecenzuralne i że wyniki jakiegokolwiek wyszukiwania lub wprowadzania konkretnego adres URL mogą automatycznie i nieumyślnie wygenerować linki lub odsyłacze do materiałów budzących zastrzeżenia. Zgadzasz się, że korzystasz z usług wyłącznie na własne ryzyko i że Strony Vevo (termin jest zdefiniowany w Sekcji 8 poniżej) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe.
​B.​Strony Vevo (termin jest zdefiniowany w Sekcji 8 poniżej) nie sprawdzają, zatwierdzają ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pojawienie się, dostępność, lub korzystanie z (i) adresów URL lub hiperłączy odwołujących się lub zawartych w dowolnym miejscu mającym związek z Usługami lub jakichkolwiek innych form linku lub przekierowania Twojego połączenia do, z lub za pośrednictwem Usług, lub (ii) jakichkolwiek stron internetowych stron trzecich, treści, danych, informacji, aplikacji, platform, towarów, usług i materiałów, w tym Platform Stron Trzecich (łącznie Usługi Stron Trzecich) i/lub jakichkolwiek praktyk biznesowych stron trzecich (w tym, bez ograniczeń, ich Polityk Prywatności), niezależnie od tego, czy logo, symbole, nazwy i/lub sponsoring lub inna identyfikacja Usług, Stron Vevo lub ich podmiotów powiązanych są umieszczone, lub w inny sposób wyświetlane w związku z Usługami Stron Trzecich. Ponadto, korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Strony Vevo nie są odpowiedzialne za sprawdzanie lub ocenianie treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, przestrzegania praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości lub jakiegokolwiek innego aspektu Usług Stron Trzecich. Jeśli Usługi Stron Trzecich, z których korzystasz uzyskują, lub zbierają Twoje dane osobowe, w żadnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek użyciem, gromadzeniem lub ujawnianiem takich danych przez lub w związku z Usługami Stron Trzecich. W związku z tym zachęcamy do świadomego korzystania i do zapoznania się z warunkami korzystania i polityką prywatności każdej z Usług Stron Trzecich, kiedy korzystasz z Usług Stron Trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Usług Stron Trzecich, które mogą być dostępne, wyświetlane lub połączone z poziomu Aplikacji Vevo i/lub Usług, nie są dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach.

5.​ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH. Wszystkie dane i informacje gromadzone, wykorzystywane i/lub ujawnione przez Vevo i podmioty powiązane w związku z korzystaniem z aplikacji Vevo i Usług, które mogą obejmować, między innymi, informacje techniczne na temat Urządzenia, systemu, oprogramowania aplikacji, urządzeń peryferyjnych oraz ich wykorzystania, podlegają warunkom określonym w Polityce Prywatności.

6.​ ROZWIĄZANIE. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez użytkownika lub Vevo zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może rozwiązać Umowę wyłącznie poprzez usunięcie Aplikacji Vevo z Urządzenia, co można zrobić w każdym czasie. Licencja udzielona Ci w niniejszym dokumencie oraz wszystkie Twoje prawa wygasają automatycznie bez powiadomienia ze strony Vevo, jeśli nie zastosujesz się do jakichkolwiek warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, zaprzestań korzystania z Aplikacji Vevo i zniszcz wszystkie kopie oprogramowania, czy to pełne, czy częściowe.

7.​ PRAWA WŁASNOŚCI. Vevo, jej podmioty powiązane i/lub ich odpowiedni licencjodawcy posiadają wszelkie prawa, tytuły i udziały w stosunku do Aplikacji Vevo i Usług, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa własności i prawa własności intelektualnej wraz z prawami przynależnymi, i z wyjątkiem ograniczonej licencji przyznanej użytkownikowi w niniejszej Umowie, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ograniczenie, przenoszenie, przekazanie, obciążenie, zmiana, osłabienie lub w wpłynięcie w inny negatywny sposób na własność lub prawa własności Vevo, podmiotów powiązanych i/lub odpowiednich licencjodawców lub inne informacje, procesy, metodologie, produkty, towary, usługi lub inne aktywa materialne i niematerialne, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku.

8.​ BRAK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z APLKACJI VEVO NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI PEŁNE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ APLIKACJI VEVO. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, APLIKACJA VEVO I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W POSTACI “TAKIEJ, W JAKIEJ SĄ” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI I USTERKAMI ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. VEVO, JEJ SPÓŁKI MATKI, PODMIOTY POWIĄZANE, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY, OPERATORZY, PARTNERZY, DOSTAWCY USŁUG, REKLAMODAWCY, PLATFORMY STRON TRZECICH ORAZ INNE JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE PODMIOTY POWIĄZANE Z WYMIENIONYMI, A TAKŻE ICH SPÓŁKI ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE (ŁĄCZNIE „STRONY VEVO”) WYŁĄCZAJĄ I WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI W ODNIESIENIU DO APLIKACJI VEVO I USŁUG ZARÓWNO WYRAŹNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE W TYM, BEZ OGRANICZENIA, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI DOTYCZĄCE ZBYWALNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, PRAWA DO SPOKOJNEGO KORZYSTANIA, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. ŻADNA ZE STRON VEVO NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE LUB USŁUGI ZAWARTE W, DOSTĘPNE Z, WYKONYWANE PRZEZ, WYŚWIETLANE NA, LINKOWANE DO/Z LUB DOSTARCZANE PRZEZ APLKACJĘ VEVO I/LUB USŁUGI SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA, ŻE APLIKACJA VEVO I/LUB USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAŁY BEZBŁĘDNIE I NIEPRZERWANIE LUB, ŻE DEFEKTY W APLIKACJI VEVO I/LUB USŁUGACH BĘDĄ NAPRAWIONE. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ VEVO, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE LUB INNYCH AUTORYZOWANYCH REPREZENTANTÓW NIE STANOWIĄ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. JEŻELI APLIKACJA VEVO I/LUB USŁUGI OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE SERWISOWANIEM, NAPRAWĄ LUB POPRAWĄ. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA, DLATEGO NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

9.​ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH STRONY VEVO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, UTRACONE KORZYŚCI, UTRATĘ DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ, WYNIKAJĄCE Z, LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I/LUB KORZYSTANIEM LUB DOSTĘPEM DO LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z LUB DOSTĘPU DO APLIKACJI VEVO I/LUB USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKI SPOSÓB ONE ZAISTNIAŁY, A TAKŻE BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ZOBOWIĄZAŃ (CZY TO Z UMOWY, CZY TO Z DELIKTU, LUB INNYCH), NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY STRONY VEVO ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. JEŻELI W DANEJ JURYSDYKCJI, OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TU ZAWARTE SĄ NIEDOZWOLONE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON VEVO JEST OGRANICZONA I WYŁĄCZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

10. ODSZKODOWANIE. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i bronić Strony Vevo przed jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami, działaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej), wynikającymi z, lub odnoszącymi się do: (a) jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, (b) naruszenia, pogwałcenia lub jakiegokolwiek złamania praw jakiejkolwiek innej strony, (c) naruszenia lub niezgodności z obowiązującym prawem, przepisami lub rozporządzeniami, oraz (d) jakiegokolwiek wykorzystania, zmiany lub eksportu Aplikacji Vevo (lub jakiejkolwiek jej części) naruszającego niniejszą Umowę. Vevo zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń lub działań oraz wszelkich negocjacji dotyczących rozwiązania, a użytkownik zobowiązuje się w pełni współpracować z Vevo na takie żądanie. W zakresie w jakim Vevo jest zobowiązana przez obowiązujące przepisy prawa, aby zapewnić odszkodowanie wobec roszczeń stron trzecich, które podnoszą że Aplikacja Vevo lub jej używanie lub posiadanie naruszają prawa własności intelektualnej stron trzecich, Vevo, a nie jakakolwiek inna Platforma Strony Trzeciej, jest wyłącznie odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, rozwiązanie i zadośćuczynienie jakiemukolwiek takiemu roszczeniu.

11.​ OGRANICZENIA EKSPORTU. Użytkownik nie może używać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Aplikacji Vevo z wyjątkami dozwolonymi przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo jurysdykcji, w której Aplkacja Vevo została uzyskana. W szczególności, ale nie wyłącznie, Aplikacja Vevo nie może być eksportowana lub reeksportowana (a) do wszelkich krajów objętych amerykańskim embargiem, (b) do podmiotu znajdującego się na Liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli, na Liście Zablokowanych Osób lub na Liście Zablokowanych Podmiotów Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (List of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List). Korzystając z Aplikacji Vevo, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym z tych krajów lub na żadnej takiej liście. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie korzystać z tych produktów do jakichkolwiek celów zabronionych przez prawo Stanów Zjednoczonych, w tym, bez ograniczeń, do budowy, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, rakiet lub broni chemicznej lub biologicznej.

12. ​PRODUKTY KOMERCYJNE. Aplikacja Vevo i związana z nią dokumentacja są “Produktami Komercyjnymi”, w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanego w 48 C.F.R. §2.101, składającymi się z “Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego” i “Dokumentacji Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego”, zgodnie z użyciem tych pojęć w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202, odpowiednio. Zgodnie z 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 przez 227.7202-4, w stosownych przypadkach, Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe i Dokumentacja Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego są licencjonowane dla użytkowników końcowych Rządu Stanów Zjednoczonych (a) tylko jako Produkty Komercyjne oraz (b) tylko z takimi prawami, jakie są przyznawane wszystkim innym użytkownikom końcowym zgodnie z niniejszymi warunkami. Niepublikowane prawa pozostają zastrzeżone zgodnie z prawem autorskim Stanów Zjednoczonych.

13. ​OPŁATY ZWIĄZANE Z BEZPRZEWODOWYM DOSTĘPEM. Aplikacja Vevo i Usługi mogą wymagać dostępu do danych, a dostawca dostępu do danych (np. operator sieci, operator sieci bezprzewodowej itp.) dla Twojego Urządzenia może pobierać opłaty za dostęp do danych oraz inne opłaty związane z korzystaniem z Aplikacji Vevo oraz innych Usług w tym, bez ograniczeń, opłaty związane z innym komunikowaniem się, wysyłaniem wiadomości tekstowych oraz danych. W żadnym wypadku Vevo nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek opłaty związane z dostępem do danych lub opłaty w związku z korzystaniem z aplikacji Vevo lub innych Usług, w tym, bez ograniczeń, opłaty za dostęp, bezprzewodowy dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, za wysyłanie wiadomości tekstowych lub inne opłaty ponoszone przez Ciebie (lub osoby, które mają dostęp do Twojego urządzenia, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o koncie użytkownika lub innych podobnych informacji). Ponadto użycie lub dostępność Aplikacji Vevo i innych Usług mogą być wyłączone lub ograniczane przez dostawcę usług bezprzewodowych i/lub dostawców usług dostępu do danych, nadto Aplikacja Vevo i inne Usługi mogą nie współpracować ze wszystkimi dostawcami usług bezprzewodowych, sieciami, platformami, usługami lub urządzeniami.

14. ​BRAK GWARANCJI CIĄGŁOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPNOŚCI. Vevo i jej podmioty powiązane zastrzegają sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji, uzupełnienia, ograniczenia, przerwania, usunięcia lub wyłączenia dostępu do aplikacji Vevo i/lub Usług bez powiadomienia użytkownika. Ani Vevo, ani jej podmioty powiązane, ani żaden z ich licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Ciebie lub osoby trzeciej za skorzystanie z tego prawa. Od czasu do czasu, Vevo może udostępnić aktualizacje i uaktualnienia do Aplikacji Vevo poprzez oprogramowanie do pobrania lub inne środki. Takie pobieranie może nastąpić automatycznie, bez konieczności jakiegokolwiek działania ze strony użytkownika, lub może wymagać ręcznego pobrania aktualizacji lub uaktualnienia za pośrednictwem tego samego źródła, z którego została pobrana Aplikacja Vevo. Niektóre funkcje Aplikacji Vevo mogą zostać zmienione lub wycofane w wyniku takiej aktualizacji lub ulepszenia, lub mogą nie być dostępne jeśli nie zostały pobrane wszystkie aktualizacje i uaktualnienia udostępnione przez Vevo.

15. ​ZMIANY DO UMOWY. Vevo może modyfikować lub zmieniać niniejszą Umowę od czasu do czasu, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania. Vevo powiadomi o istotnych zmianach w Aplikacji Vevo, Usługach i/lub powiadomi Cię za pośrednictwem innych środków elektronicznych. Forma takiego powiadomienia będzie stosowana według uznania Vevo. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po wysłaniu lub udostępnieniu w lub za pośrednictwem Aplikacji Vevo i/lub Usług. Twoje korzystanie z Aplikacji Vevo i/lub Usług po wejściu takich zmian w życie oznacza Twoją zgodę na związanie się nimi i ich przestrzeganie.

16. ​OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I INTERPRETACJA. W zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zgadza się (a) że niniejsza Umowa oraz wszelkie spory, roszczenia, działania, pozwy lub inne postępowania powstałe w związku z niniejszą Umową podlegają i będą interpretowane zgodnie z materialnym prawem stanu Nowy Jork mającym zastosowanie do umów całkowicie zawartych i mających być realizowane w stanie Nowy Jork, (b) nieodwołalnie poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów w stanie Nowy Jork i federalnych sądów Południowej Dzielnicy Nowego Jorku położonych w mieście, hrabstwie i stanie Nowy Jork, oraz (c) nieodwołalnie na wykonanie osobistej jurysdykcji przez takie sądy oraz zrzeka się wszelkich zarzutów, roszczeń lub twierdzeń, że Nowy Jork jest nie jest właściwym miejscem. Użytkownik nie może przenieść swoich praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Vevo, a wszelkie próby będą uznane za nieważne. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter muszą przetrwać w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w celu zachowania ich znaczenia, pozostają w mocy po jej rozwiązaniu. Niewykonanie lub nieegzekwowanie oraz opóźnienie w wykonaniu lub egzekwowaniu przez Vevo, jej podmioty powiązane lub licencjodawców jakichkolwiek praw lub zobowiązań, nie narusza ani nie może być interpretowane jako zrzeczenie się lub trwałe uchylenie takiego lub jakiegokolwiek innego prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy są nienaruszone i pozostają w pełnej mocy.

17.​ PLATFORMY APPLE. Jeśli pobierasz, instalujesz lub w inny sposób uzyskujesz dostęp do Aplikacji Vevo przez Platformę Strony Trzeciej, która jest własnością i/lub jest obsługiwana przez Apple (na przykład Apple App Store, itp.), to zgadzasz się, że Apple jest stroną trzecią będącą beneficjentem niniejszej Umowy i będzie miała prawo (i zostanie uznane że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy w stosunku do Ciebie jako beneficjent-strona trzecia niniejszej Umowy. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Aplikacji Vevo z mającą zastosowanie gwarancją, użytkownik może powiadomić Apple, która zwróci cenę zakupu (jeśli dotyczy) Aplikacji Vevo. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie ma innych obowiązków gwarancyjnych w stosunku do Aplikacji Vevo, a także pomiędzy Apple i Vevo wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z niezgodnością z gwarancją będą wyłączną odpowiedzialnością Vevo.

18.​ PLATFORMY SAMSUNG. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, jeśli pobierasz, instalujesz lub w inny sposób uzyskujesz dostęp do Aplikacji Vevo przez Platformę Strony Trzeciej, która jest własnością i/lub jest obsługiwana przez firmę Samsung (np. Aplikacje Galaxy, SmartHub, itp.) w następujących krajach, wówczas warunki niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Ciebie, a licencja oraz korzystanie z Aplikacji Vevo w tych krajach podlega mającej zastosowanie umowie licencyjnej użytkownika końcowego firmy Samsung, która zostaje Ci udostępniona w czasie i/lub w związku z pobraniem lub instalacją lub korzystaniem z aplikacji Vevo w następujących krajach: Stany Zjednoczone, Brazylia, Wielka Brytania, Republika Irlandii, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Holandia i Polska.

19.​ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Wszelkie pytania, reklamacje i roszczenia w odniesieniu do Aplikacji Vevo i/lub Usług należy kierować bezpośrednio do Vevo (a nie do odpowiedniej Platformy Strony Trzeciej) pod adres:

Vevo LLC
4 Times Square, 25th Floor
New York, New York 10036
(646)780-7474
feedback@vevo.com


Prawa autorskie © 2016 Vevo LLC