arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

Privacy Policy

Ostatnia aktualizacja: Może 2018


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. WSTĘP
 2. 2. INFORMACJE, JAKIE ZBIERAMY
 3. 3. JAK KORZYSTAMY ZE ZBIERANYCH INFORMACJI
 4. 4. UDZIELANIE I UJAWNIANIE ZEBRANYCH INFORMACJI
 5. 5. WYBÓR ORAZ DOSTĘP UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE DO DANYCH OSOBOWYCH
 6. 6. ZBIERANIE DANYCH OD DZIECI
 7. 7. BEZPIECZEŃSTWO
 8. 8. INTEGRACJA PLATFORM ORAZ USŁUG OSÓB TRZECICH
 9. 9. OKRESY PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 10. 10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 11. 11. WŁAŚCIWY ZAKRES PRZETWARZANYCH INFORMACJI
 12. 12. KONTAKT
 13. 13. PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH

1. WSTĘP.

Vevo uznaje, że jej użytkownicy cenią sobie swoją prywatność i sama traktuje Państwa prywatność poważnie. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) wyjaśnia nasze praktyki prywatności oraz zawiera informacje na temat rodzajów zbieranych przez nas informacji uzyskanych od Państwa, a także wyjaśnia, jak możemy z nich korzystać, jakie są nasze prawa do udzielania i ujawniania takich informacji osobom trzecim, jak możecie Państwo weryfikować i modyfikować informacje nam udzielane oraz jakie są Państwa preferencje w zakresie korzystania przez nas i ujawniania takich informacji. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami Korzystania („Warunki Korzystania”), regulującymi sposób, w jaki korzystacie Państwo z Aplikacji Vevo CTV. Jakiekolwiek terminy pisane wielkimi literami, niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisane im w Warunkach Korzystania.

Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się jedynie do informacji zbieranych przez Vevo LLC, Vevo (UK) Limited, Vevo Germany GmbH oraz wszelkie ich odpowiednie podmioty powiązane (łącznie jako: „Vevo”, „my”, „nasz” albo „nam”) albo jakiekolwiek osoby trzecie działające za naszą zgodą, lub też dotyczących Państwa informacji udzielonych nam w inny sposób przez osoby trzecie, w każdym przypadku związanych z korzystaniem przez Państwa z aplikacji telewizyjnej pod marką Vevo (zwyczajowo określanej również jako „aplikacja telewizji kablowej”, „aplikacja CTV” albo „aplikacja salonowa”), udostępnianej przez określone zewnętrzne, powiązane z telewizją urządzenia streamingu cyfrowego oraz usługi subskrypcji telewizyjnej, w tym: Amazon Fire, Apple TV, Sky oraz Virgin TV (łącznie oraz samodzielnie jako „Aplikacja Vevo CTV”). Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie bez względu na to, czy posiadacie Państwo dostęp do Aplikacji Vevo CTV jako zarejestrowany użytkownik, subskrybent usług telewizyjnych czy w inny sposób.

W trakcie zbierania, przechowywania, korzystania oraz przetwarzania Państwa informacji będziemy opierać się o nasz prawnie uzasadniony interes, potrzebę realizacji obowiązków umownych lub poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas (tj. zbieranie, korzystanie oraz przechowywanie) Państwa informacji w całości w oparciu o zasady i warunki niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na warunki niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Aplikacji Vevo CTV. 

2. INFORMACJE, JAKIE ZBIERAMY.

W przypadku korzystania przez Państwa z Aplikacji Vevo CTV, zbieramy dane osobowe lub inne informacje na Państwa temat. Informacje, jakie możemy przetwarzać, zależą od Państwa interakcji z nami. Kluczowe rodzaje danych osobowych, jakie możemy przetwarzać, obejmują: 

 • Informacje logowania do konta.  Jeżeli wcześniej dokonali Państwo rejestracji konta Vevo, istnieje możliwość zalogowania się do własnego konta (za pomocą adresu e-mail oraz hasła) w Aplikacji Vevo CTV, w celu uzyskania dostępu do swoich wcześniej utworzonych playlist.
 • ID urządzenia oraz adres IP. Aplikacja Vevo CTV zawiera funkcjonalności, które automatycznie przekazują niektóre informacje, które mogą zawierać unikatowy identyfikator urządzenia przypisany Państwa urządzeniu telewizyjnemu oraz adres protokołu internetowego (IP), naszym Zewnętrznym Usługodawcom zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Aplikacja Vevo CTV nie przechwytuje ani nie przechowuje identyfikatora Państwa urządzenia ani adresu IP. 
 • Informacje do kontaktu dla obsługi klienta albo zapytania w zakresie prywatności. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem obsługi klienta albo kierujecie do nas zapytanie związane z prywatnością, możemy korzystać z informacji, jakie od Państwa otrzymaliśmy (np. adresu e-mail czy numeru telefonu), w celu przetwarzania i odpowiadania na Państwa zapytanie.

3. JAK KORZYSTAMY Z ZEBRANYCH INFORMACJI.  Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe (zależnie od Państwa interakcji z nami) dla rozmaitych celów dozwolonych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, przy czym wspomniane cele mogą obejmować cele określone poniżej oraz wszelkie inne cele ujawnione w czasie, w jakim zapewniacie nam Państwo takie dane. Prosimy, aby zechcieli Państwo zauważyć, że podstawa prawna wskazana poniżej jest wymagana przez prawo o ochronie danych UE, jednakże nie jest wymagana w przypadku nierezydentów UE.

 • W celu zrealizowania naszych obowiązków umownych zgodnie z istniejącą umową zawartą z Państwem, w tym:
  • w celu komunikowania się z Państwem w związku z Państwa kontem, Aplikacją Vevo CTV oraz Vevo; a także,
  • aby dostarczać treści w Aplikacji Vevo CTV.
 • W celu sprostania lub zrealizowania naszych uzasadnionych interesów, w tym:
  • aby zarządzać naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak monitorowanie, analizowanie, modyfikowanie oraz usprawnianie funkcjonalności Aplikacji Vevo CTV oraz jej działania;
  • aby zapobiegać oszustwom oraz nadużyciom, a także nieupoważnionemu dostępowi do Aplikacji Vevo CTV;
  • aby zapewniać treści w oparciu o lokalizację w Aplikacji Vevo CTV, zależnie od kraju, w jakim się Państwo znajdujecie (określonego na podstawie Państwa adresu IP), oraz aby personalizować lub inaczej dostosowywać to, co widzicie Państwo w trakcie korzystania z Aplikacji Vevo CTV (na przykład poprzez zapewnianie dostępu do Państwa zapisanych playlist w momencie logowania się do konta Vevo);
  • aby zapewniać reklamy w oparciu o lokalizację w celu dostarczenia Państwu treści w Aplikacji Vevo CTV opartych o Państwa ogólną lokalizację geograficzną (określoną w oparciu o adres IP);
  • aby odpowiadać na Państwa zapytania lub inne wystąpienia; 
  • aby prowadzić badania marketingowe/dla celów promocyjnych oraz aby tworzyć zanonimizowane i zagregowane raporty (tj. raporty, jakie nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby oraz nie mogą być zestawione z innymi informacjami po to, aby Państwa identyfikować) na cele wewnętrzne oraz na użytek klientów zewnętrznych, partnerów biznesowych oraz innych osób trzecich; oraz 
  • aby zbierać i sporządzać raporty z zagregowanych, pozbawionych możliwości identyfikacji informacji statystycznych powiązanych z Aplikacją Vevo CTV oraz aktywnością użytkownika.
 • W celu dopełnienia naszych obowiązków regulacyjnych oraz przewidzianych prawem, a także aby skorzystać z naszych uprawnień, w tym:
  • aby sprostać wymogom sprawozdawczym (np. składanie formularzy podatkowych);
  • aby przechowywać dokumentację oraz informacje na temat działań prawnych;
  • aby realizować Warunki Korzystania; oraz
  • aby sporządzać raporty na temat naruszeń danych oraz nieupoważnionego dostępu do Aplikacji Vevo CTV.
 • Za Państwa zgodą. Jeżeli pozwolicie nam Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody, możecie Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie, postępując zgodnie z opisem zawartym w Części 5 niniejszej Polityki Prywatności.

4. UDZIELANIE I UJAWNIANIE ZEBRANYCH INFORMACJI.

Nie będziemy udzielać Państwa danych osobowych ani innych informacji innym osobom, za wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Nasze podmioty z grupy: Możemy ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom z grupy, które są z nami powiązane lub są naszymi podmiotami zależnymi, właścicielami albo spółkami-matkami Vevo, w oparciu o nasze wewnętrzne polityki albo praktyki biznesowe.
 • Zewnętrzni usługodawcy: Możemy udzielić Państwa informacje innym ostrożnie wybranym operatorom zewnętrznym, sieciom reklamowym, w ramach wymiany danych, dostawcom usług pomiaru ruchu oraz innym usługodawcom, w celu: (1) udzielenia wsparcia w przeprowadzaniu transakcji w albo poprzez Aplikację Vevo CTV, (2) zapewnienia reklam w ramach Aplikacji Vevo CTV zapewniających dostawę treści poprzez Aplikację Vevo CTV, (3) zapewnienia technologii informacyjnej oraz usług wsparcia klienta, a także (4) zapewnienia, dostarczenia, oferowania, wsparcia, zarządzania, utrzymywania oraz umożliwiania Aplikacji Vevo CTV (w tym w celu zapewnienia pełnego zakresu treści, czynności, usług, funkcjonalności oraz funkcji oferowanych w albo w związku z Aplikacją  Vevo CTV). Prosimy, aby usługodawcy utrzymywali komercyjnie uzasadnione standardy bezpieczeństwa i poufności, ponadto muszą oni wyrazić zgodę na zabezpieczenie takich informacji oraz zachowanie ich w poufności, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Prosimy jednak zauważyć, że nie jesteśmy odpowiedzialni za działania usługodawców, osób trzecich ani też że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek dodatkowe informacje, które zapewniacie Państwo bezpośrednio jakimkolwiek osobom trzecim. Pewne informacje, jakie zapewniamy zewnętrznym usługodawcom albo innym podmiotom trzecim, mogą być informacjami w formie zagregowanej oraz zanonimizowanej i nie będą one Państwa identyfikować osobiście.
 • Transakcje korporacyjne albo wydarzenia: Jeżeli Vevo sprzeda całość albo część swojego przedsiębiorstwa albo dokona sprzedaży czy przeniesienia całości albo znaczącej części swoich aktywów albo kapitału czy też będzie inaczej zaangażowana w połączenie, joint venture, przeniesienie, restrukturyzację czy inne rozporządzenie swojej działalności, Vevo może przenieść Państwa informacje na osobę albo osoby zaangażowane w transakcję jako część takiej transakcji, zaś taka osoba albo osoby mogą użyć wspomnianych informacji w celach wskazanych oraz zgodnych z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.
 • W oparciu o prawo, zasadę albo regulację: Możemy udzielić albo ujawnić Państwa informacje innym osobom, jakie uznamy to za niezbędne lub odpowiednie zgodnie z odpowiednim prawem, zasadą czy regulacją. Przykłady takich celów zawierają: odpowiedź na zapytania od organów publicznych, rządowych oraz regulacyjnych, zastosowanie się do nakazów sądu, uzyskanie środków prawnych albo ograniczenie naszych szkód, egzekwowanie niniejszej Polityki Prywatności albo Warunków Korzystania oraz ochrona praw, bezpieczeństwa lub własności Państwa, naszych pracowników albo innych osób.
 • Za Państwa zgodą: Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z naszym uzasadnionym interesem albo w oparciu o nasz obowiązek umowny w stosunku do Państwa, możemy udzielić albo ujawnić Państwa dane osobowe, o ile wyrazicie nam Państwo swoją wyraźną zgodę. Uzyskamy od Państwa zgodę przed udzieleniem Państwa danych osobowych osobom trzecim na ich cele marketingowe oraz umożliwiające korzystanie przez Państwa z jakichkolwiek usług opartych o lokalizację.

5. WYBÓR ORAZ DOSTĘP UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE DO DANYCH OSOBOWYCH. 

A.  Zapytania w zakresie prywatności.  Możecie się Państwo z nami kontaktować w kwestii Państwa preferencji dotyczących prywatności oraz uzyskać informacje na temat możliwości wyboru reklam w Aplikacji Vevo CTV.  W takim przypadku prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail, na adres: privacy@vevo.com, zawierającej szczegóły zapytania w zakresie prywatności. Jeżeli zażądacie Państwo, aby Vevo zaprzestała używać Państwa danych osobowych, uwzględnimy takie żądanie, z zastrzeżeniem, że wciąż będziemy mogli przechowywać rejestr takich informacji, jakie będą potrzebne, aby sprostać wymogom stosownego prawa, a także będziemy mogli nadal korzystać z Państwa danych do kontaktu, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Jeżeli będziecie Państwo nadal korzystać z Aplikacji Vevo CTV, możemy nadal używać Państwa adresu IP, aby określić kraj, z jakiego macie Państwo dostęp do Aplikacji Vevo CTV w celu wyświetlenia odpowiedniej treści w Aplikacji Vevo CTV. Zawsze możecie Państwo uzyskać dostęp do udzielonych przez siebie danych osobowych, a także możecie je Państwo przeglądać oraz korygować.

B.  Obywatele UE i Rezydenci. Jeżeli jesteście Państwo obywatelami albo rezydentami UE, możecie Państwo posiadać niektóre prawa dotyczące danych osobowych udzielonych nam przez Państwa. W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo o ochronie danych osobowych, możecie Państwo:

 • posiadać dostęp do swoich danych osobowych albo je modyfikować;
 • w oparciu o podstawy odnoszące się do Państwa konkretnej sytuacji, w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli podstawy prawne, na których się opieramy, stanowią nasz uzasadniony interes albo interes publiczny;
 • poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, do których były przetwarzane, w wyniku wycofania zgody albo jeżeli sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu takich danych osobowych, zaś my nie mamy żadnej innej uzasadnionej podstawy na takie przetwarzanie albo też były one przetwarzane bezprawnie;
 • ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionujecie Państwo ich poprawność albo zgodność z prawem naszego procesu przetwarzania, jeżeli już ich nie potrzebujemy, a Państwo potrzebujecie ich w celu wytoczenia powództwa albo też jeżeli sprzeciwiliście się Państwo ich przetwarzaniu oraz oczekujecie weryfikacji naszych uzasadnionych podstaw ich przetwarzania;
 • w pewnych okolicznościach możecie Państwo przenieść swoje dane osobowe do innego administratora; albo
 • wycofać wszelkie zgody, jakich uprzednio nam udzieliliście w celu zezwolenia nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Jeżeli życzycie sobie Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@vevo.com.  Prosimy zauważyć, że pewne zapytania mogą wymagać weryfikacji Państwa tożsamości.

6. ZBIERANIE DANYCH OD DZIECI.  Vevo zdaje sobie sprawę z potrzeby odpowiedniej ochrony prywatności wszystkich swoich użytkowników, w szczególności dzieci. Aplikacja Vevo CTV nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia ani skierowana do nich. Świadomie nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.   Jeżeli pozyskamy faktyczną wiedzę, że zbieramy dane osobowe od osoby poniżej 16 roku życia, niezwłocznie je skasujemy, o ile nie będziemy prawnie zobligowani do przechowywania takich danych. Jeżeli uważacie Państwo, że błędnie albo nieumyślnie zbieramy informacje o osobie poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@vevo.com.  Dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, prosimy również o wejście na stronę: https://www.ftc.gov, w celu uzyskania informacji o ochronie prywatności dzieci online od Federalnej Komisji Handlu.

7. BEZPIECZEŃSTWO.  Z uwagi na to, że żadna transmisja danych przez Internet nie zabezpiecza w 100% przed ingerencją, utrzymujemy komercyjnie zasadne fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę dane osobowych, jakie zbieramy, z jakich korzystamy lub jakie przechowujemy, które są spójne z odpowiednim prawem o ochronie prywatności oraz prawem bezpieczeństwa. Takie polityki oraz środki są zaprojektowane w sposób przeciwdziałający stracie, nadużyciu, nieuprawnionemu dostępowi, modyfikacjom oraz ujawnieniu czy też bezprawnemu zniszczeniu Państwa danych osobowych. 

Ograniczamy również dostęp do Aplikacji Vevo CTV do kręgu naszych własnych pracowników, kontrahentów, operatorów, usługodawców oraz osób fizycznych upoważnionych do odpowiedniej obsługi takich informacji lub posiadających handlową potrzebę do uzyskania do nich dostępu. Prosimy, aby nasi zewnętrzni kontrahenci oraz usługodawcy przestrzegali podobnych standardów bezpieczeństwa oraz poufności, jak te przestrzegane przez Vevo. Jednakże istnieje możliwość, że osoby trzecie bezprawnie przechwycą albo uzyskają dostęp do transmisji czy też prywatnych wiadomości, pomimo naszych wysiłków zmierzających do zapobieżenia powyższemu, dlatego też nie składamy żadnych gwarancji odnośnie do bezpieczeństwa informacji użytkownika. O ile staramy się zabezpieczać Państwa dane osobowe oraz nasze systemy i Aplikację Vevo CTV, to Państwo jesteście odpowiedzialni za zabezpieczenie oraz zachowanie prywatności Państwa danych uwierzytelniających (np. nazwy użytkownika oraz hasła), a także za weryfikację, że dane osobowe, jakie posiadamy na Państwa temat, są dokładne oraz aktualne. Nie odpowiadamy za ochronę jakichkolwiek danych osobowych, których udzielamy osobom trzecim (np. dostawcom usług telewizji kablowej/satelitarnej) w oparciu o połączenie konta zatwierdzonego przez Państwa.

8. INTEGRACJA PLATFORM ORAZ USŁUG OSÓB TRZECICH.  Aplikacja Vevo CTV może być powiązana, zintegrowana lub może polegać na Platformach Osób Trzecich oraz innych stronach internetowych, aplikacjach, interfejsach, usługach lub platformach obsługiwanych przez inne spółki. Aplikacja Vevo CTV będzie zawierać również reklamy od osób trzecich. Vevo nie odpowiada za praktyki w zakresie prywatności takich stron, aplikacji, interfejsów, usług czy platform obsługiwanych przez osoby trzecie, jakie są powiązane, zintegrowane lub polegają na Aplikacji Vevo CTV ani za praktyki w zakresie prywatności zewnętrznych firm reklamowych.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH. Posiadamy dostęp do Państwa danych osobowych, zatrzymujemy je, zbieramy oraz używamy co najmniej przez okres niezbędny do utrzymania naszej relacji z Państwem (np. aby zapewnić dostęp do naszych produktów oraz usług), zgodnie z naszymi politykami retencji danych oraz stosownym prawem. Nie zbieramy większej ilości danych osobowych niż to niezbędne w celu zrealizowania naszych obowiązków wobec Państwa albo wobec prawa, czy też celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI. Możemy modyfikować niniejszą Politykę Prywatności stosownie do potrzeb, aby odzwierciedlała inicjatywy branżowe, wymogi osób trzecich lub zmiany w prawie, technologii czy też nasze praktyki w zakresie zbierania i korzystania z informacji albo cechy i funkcjonalności Aplikacji Vevo CTV, zaś takie modyfikacje będą skuteczne po ich zamieszczeniu. Kontynuacja korzystania przez Państwa z Aplikacji Vevo CTV po zamieszczeniu zmienionej Polityki Prywatności (zaś w przypadku, gdy będzie to konieczne, po powiadomieniu Państwa o powyższym) oznaczać będzie zgodę na zmienioną Politykę Prywatności. Dlatego też istotne jest, aby przeglądali Państwo niniejszą Politykę Prywatności regularnie, aby upewnić się, że jesteście Państwo na bieżąco z wszelkimi zmianami. Możemy nadal przetwarzać Państwa informacje w oparciu o nasze uzasadnione interesy albo w celu realizacji naszych obowiązków umownych lub też możemy poprosić o wyraźną zgodę na warunki zmienionej Polityki Prywatności. Na przykład możemy poprosić o zgodę przed wdrożeniem nowego sposobu korzystania z Państwa danych, które już zebraliśmy od Państwa w oparciu o taką zgodę, jeżeli takie nowe użycie nie zostało wskazane w Polityce Prywatności, zgodnie z którą takie informacje były zbierane lub jeżeli zmieniła się nasza podstawa prawna dla przetwarzania takich informacji. 

11. DOKŁADNOŚĆ UDZIELANYCH INFORMACJI.  Jesteście Państwo odpowiedzialni za udzielanie nam aktualnych, kompletnych, zgodnych z prawdą oraz dokładnych informacji oraz za zapewnianie, że takie informacje są aktualne. Nie możemy być ani nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek problemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jaka może wyniknąć na skutek przekazania nam niedokładnych, niezgodnych z prawdą albo niekompletnych informacji bądź na skutek braku aktualizacji takich informacji. Odrzucimy oraz skasujemy wszelkie wpisy, jakie w dobrej wierze uznamy za nieprawdziwe, oszukańcze albo niespójna z niniejszą Polityką Prywatności.

12. KONTAKT. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie prywatności, tego jak zajmujemy się Państwa danymi osobowymi lub jakichkolwiek zasad czy warunków niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod następującymi adresami:

E-mail: privacy@vevo.com

LUB

Pocztą na adres:

Vevo LLC
DW: Privacy Matters
4 Times Square, 25th Floor
New York, New York 10036

Zachęcamy, aby kontaktowali się Państwo z nami w celu znalezienia rozwiązania wszelkich problemów, jakie możecie Państwo napotkać. Niemniej jednak prosimy pamiętać, że dysponujecie Państwo prawem złożenia skargi w odpowiednim urzędzie ochrony prywatności danych.

13. PRZECHOWYWANIE, PRZESYŁANIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH. Nasze działania wspierane są za pomocą sieci komputerowej, serwerów opartych na chmurze oraz innej infrastruktury i technologii informacyjnej, w tym między innymi zewnętrznych usługodawców. My oraz niektóre z naszych podmiotów zależnych oraz powiązanych, serwery, sprzedawcy oraz usługodawcy możemy być zlokalizowani poza Państwa jurysdykcją, a także możemy być zlokalizowani poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Szwajcarią. Jeżeli jesteście Państwo obywatelami albo rezydentami UE, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do Stanów Zjednoczonych zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych UE, poprzez użycie standardowych klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską albo za pomocą innych odpowiednich środków. 

Ponadto prosimy zauważyć, że wspomniane przekazywanie może być niezbędne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, spełnienia Państwa życzenia albo sprostania prawnym albo regulacyjnym obowiązkom lub na podstawie uzyskanej od Państwa wyraźnej zgody. Jeżeli dokonujecie Państwo transakcji z podmiotami spoza EOG albo Szwajcarii lub łączycie się z Aplikacją Vevo CTV z użyciem platform spoza EOG albo Szwajcarii, musimy przekazać Państwa dane osobowe udzielone tym podmiotom w celu zapewnienia Państwu usług Aplikacji Vevo CTV. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o wspomnianym przekazywaniu, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@vevo.com.

Jeżeli uzyskujecie Państwo dostęp do Aplikacji Vevo CTV w jakimkolwiek kraju poza Unią Europejską, administratorem danych jest Vevo LLC. Jeżeli uzyskujecie Państwo dostęp do Aplikacji Vevo CTV w Niemczech, administratorem danych jest:

Vevo Germany GmbH

Rosenthaler Str. 51

10178, Berlin, Niemcy

Jeżeli uzyskujecie Państwo dostęp do Aplikacji Vevo CTV w jakimkolwiek kraju UE innym niż Niemcy, administratorem danych jest:

Vevo (UK) Limited

1st Floor Palladium House

1-4 Argyll Street

London W1F 7TA, Wielka Brytania

Niniejszy dokument stanowi jedyne oświadczenie Aplikacji Vevo CTV w zakresie Polityki Prywatności i nie obowiązuje żadna wersja skrócona, przeformułowana ani inna niniejszego dokumentu lub inne oświadczenie na temat prywatności ani polityka, w jakiejkolwiek formie, w tym bez ograniczeń generowana maszynowo.

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dacie wskazanej powyżej oraz wchodzi w życie niezwłocznie.

Copyright © 2018 Vevo LLC